Missionair werk

Bijbelse opdracht van zending voor de gemeente

Het beginsel van de zending in de Baptistengemeente Ede Siloam is de door de Here Jezus gegeven ‘Grote Opdracht’ (Matteüs 28:18-20): “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” en (Marcus 16:15-16): “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. en de laatste woorden van Jezus voor zijn Hemelvaart hielden ook de zendingsopdracht in (Handelingen 1:8): “. . maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Jezus geeft de Grote Opdracht aan Zijn discipelen. Wij zijn ook Zijn discipelen, als individuele christenen en als groep, de gemeente. Wij, als individu en als gemeente, moeten Zijn getuige zijn in woord en daad. Daaruit volgt de drang tot wereldwijde zending in binnen- en buitenland.

Werkgroep Zending

Baptistengemeente Ede Siloam wil een missionaire gemeente zijn door het verzorgen van geestelijke en financiële ondersteuning van (aspirant-) missionaire werkers. Ook stimuleren en begeleiden we leden die zich door God geroepen weten tot missionair werk. Om hier invulling aan te kunnen geven functioneert hiertoe een werkgroep, de werkgroep zending. De werkgroep zending coördineert de zendingsactiviteiten van de gemeente en ondersteunt het formuleren van beleid en het vergroten van het zendingsbewustzijn. Ook verleent de werkgroep praktische dienstbaarheid voor, tijdens en na de uitzending van missionaire werkers; hierbij wordt nauw samengewerkt met thuisfrontcomités (TFC’s), die specifieke missionaire werkers en hun gezin praktisch bijstaan en in gebed ondersteunen. Daarnaast is er elk jaar een speciale zendingsdienst.

Missionaire werkers van onze gemeente:

Jaap en Lauri Korving bij Navigators Nederland

http://www.jaaplauri.blogspot.nl/

Peter en Debora Duitman in Amsterdam

http://www.debora-peter.blogspot.nl/