Onze gemeente

Wie is Baptistengemeente Siloam?

De naam

De Baptistengemeente Siloam bestaat vanaf het jaar 2000. En is een zustergemeente van Baptistengemeente ‘Op Doortocht’. Aanvankelijk kwam de gemeente samen in gebouw ‘De Kei’ . En was haar naam daaraan ontleend. Tegenwoordig komt de gemeente samen in de aula van de Christelijke Hogeschool Ede (adres: Oude Kerkweg 100. Ingang: via Hoofdingang) en heet de gemeente: ‘Siloam’.  In deze naam gaat het om de vijver in Jeruzalem die voor de watervoorziening van de stad enorm belangrijk was. De oorspronkelijke bron van het water lag buiten de stad, maar via een ingenieuze tunnel, in de tijd van koning Hizkia aangelegd, werd het water ondergronds naar de stad geleid. Waarschijnlijk zijn mensen in het water van de Siloamvijver gedoopt en schepte men ook water uit deze vijver voor het Loofhuttenfeest (zie Joh. 7:37-39)

De sfeer

Wat voor een gemeente is ‘Siloam’? In de diensten heerst een ongedwongen sfeer, waarin het meest uit de bundel Opwekking wordt gezongen. Geregeld wordt ook een psalm gezongen. Er zijn meerdere muziekgroepen die bij toerbeurt de samenzang ondersteunen. Aan kinderen wordt in de dienst aandacht gegeven via een kindermoment. Zij gaan vervolgens naar hun eigen kinderdienstruimtes. De gemeente hecht sterk aan een goede woordverkondiging, die mensen brengt bij wat er in Gods Woord staat. Het gaat daarbij niet alleen om een blij evangelie dat getuigt van de verlossing in de Here Jezus, maar die woordverkondiging roept ook op tot serieuze navolging en discipelschap!

De missie

De gemeente ‘Siloam’ stelt zich ten doel om een gemeente te zijn waarin mensen tot Jezus kunnen komen en worden gevormd tot discipelen van Hem. Het kringenwerk van de gemeente is heel belangrijk en van nieuwkomers hopen wij dat zij zich ook voegen bij de diverse kringen om opgebouwd te worden in het geloof en om verbondenheid te beleven met andere gelovigen. De gemeente ziet het als haar roeping om mensen door middel van gedegen prediking toe te rusten zodat zij in hun netwerken en persoonlijke contacten van Jezus kunnen getuigen. Kortweg gezegd beschouwt de gemeente zich als een ‘gezinsgemeente’, waarin alle leeftijden een plaats hebben en waarin de nadruk ligt op geloofsopbouw en ontmoeting.

 

Toerusting/onderwijs:
De gemeente Siloam vindt het belangrijk dat de mensen voldoende onderwijs krijgen en toegerust zijn. Wij hebben daartoe een werkgroep toerusting die geregeld zorgt voor de nodige “input”.   Voor meer informatie zie bijgaande publication . Heeft u vragen hierover of andere vragen voor de werkgroep toerusting:  Zr. Elsbeth Weststrate is de contactpersoon. Zij is te benaderen via toerusting@siloam-ede.nl.